Examples:
Lower Case - j'aime vivre à paris. paris est une grande ville.
Upper Case - J'AIME VIVRE À PARIS. PARIS EST UNE GRANDE VILLE.
Sentence Case - j'aime vivre à paris. Paris est une grande ville.
Capitalise New Word - J'aime Vivre À Paris. Paris Est Une Grande Ville.
วิธีการแปลงภาษาฝรั่งเศสเป็นตัวพิมพ์ใหญ่/พิมพ์เล็ก/sentence case

เครื่องมือนี้ใช้เพื่อทำข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และเปลี่ยนตัวพิมพ์ของคำภาษาฝรั่งเศส เครื่องมือนี้ใช้งานได้กับตัวอักษรทุกตัวในภาษาฝรั่งเศสรวมถึงตัวเน้นคำด้วย มีตัวเลือกในการทำให้ทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือทุกคำเป็นตัวพิมพ์เล็ก ทำเป็น sentence case (ตัวอักษรตัวแรกของคำแรกในประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่) หรือทำให้ตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คุณสามารถป้อนข้อความได้หลายร้อยบรรทัด และเครื่องมือจะคงรูปแบบเดิมสำหรับข้อความทั้งหมดที่ป้อน

เรามีเครื่องมือสำหรับการสร้างแบบฝึกหัดภาษาฝรั่งอื่น ๆ เช่น เติมคำในช่องว่างสลับตำแหน่งตัวอักษรในคำ, และสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาฝรั่งเศส

 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.